โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทย และมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล

   • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
   • ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
   • พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
   • กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล การเรียนของผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา

   

  เป้าประสงค์

   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิโรจน์ จำปาทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์

 • นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,416
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3859-1078 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา โทรศัพท์: 0818647506 อีเมล์: ่jsm.aeey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]