โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลโคกปีบ 4  วัดโคกปีบ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 236/1  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ    จังหวัดปราจีนบุรี   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2478  อาศัยศาลาการเปรียญวัดโคกปีบเป็นที่เรียน  มีนายคำดี   พลข่า  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน    เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 -  4   ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน )   ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดโคกปีบ

  ปีพุทธศักราช 2498  วัดโคกปีบได้มอบที่ดินจำนวน  3  ไร่เศษ    เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ตระกูลไชยนุวัติ  โดยการนำของนางสาวสงวน   ไชยนุวัติ  ได้บริจาคเงินจำนวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อสร้างอาคารเรียนแต่งบประมาณไม่เพียงพอ  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบตัวยูพิเศษ  ใต้ถุนสูงจำนวน  7  ห้องเรียน ในปีพุทธศักราช  2518  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชุมชนวัดโคกปีบ

  ปีพุทธศักราช  2539  สำนักงานคณะกรรมการการการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนวัดโคกปีบเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา    ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   วันที่  16  มีนาคม   2542   คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี    ได้อนุมัติให้โรงเรียนชุมชนวัดโคกปีบเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ( สหวิทยาเขตอนุบาล)  โดยชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถจนถึงปัจจุบัน  

   นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากสาธารสุขจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3  ชลบุรี และปีการศึกษา  2548 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีให้เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอำเภอศรีมโหสถ    และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2556  มีครู  จำนวน  11  คน นักเรียน จำนวน 244  คน โดยมีนายอำนาจ  แกมนิล    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


                                                                                           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:20:42 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3727-6116 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอำนาจ แกมนิล โทรศัพท์: 0895455245 อีเมล์: jar.2519.kai@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]