โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

              1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546    เพื่อให้เด็กวัยก่อนเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษา  มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  2545

              2.จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้แก่เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช2545ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              3.จัดสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

              4.ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด

              5.ระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:20:42 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3727-6116 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอำนาจ แกมนิล โทรศัพท์: 0895455245 อีเมล์: jar.2519.kai@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]