โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                      โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ    มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมทุกด้าน นักเรียนประถมศึกษา มีความรู้มีทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร อ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีทักษะการคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี   ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม   ภูมิใจในความเป็นไทย   ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม   จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

   

                                                                                       ปรัชญาโรงเรียน

                               “ ความรู้ดี            มีคุณธรรม            เลิศล้ำวิชาการ      สืบสานภูมปัญญา”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:20:42 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3727-6116 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอำนาจ แกมนิล โทรศัพท์: 0895455245 อีเมล์: jar.2519.kai@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]