โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีศรีชุมชน
  2. ร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรในสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชน
  3. จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพในทุกระดับ
  4. สนองตอบนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
  5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  นักเรียน  ครู  สู่ประชาคมอาเซียน
  6. ส่งเสริมความเป็นไทย  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. โครงการ/กิจกรรมเด่น  ดนตรี  ลูกเสือทักษะชีวิต  วิถีไทยวิถีธรรม

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดและดำรงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  2. กระบวนการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
  3. ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในทุกระดับ

  5.    นักเรียนมีความรู้และสามารถสื่อภาษาอาเซียนได้ตามศักยภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:26:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายละออง เหนือเกาะหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐม

 • นางวันทนีย์ พิทักษาวรากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ โทรศัพท์: 0864130698 อีเมล์: bs5481110138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]