โรงเรียนวัดวังปลาจีด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.  ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                 

            2.  จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

            3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

            5.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คิด รู้ทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

   

  เป้าประสงค์

            1.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            2.  สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน

            3.  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

            5.  นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-28 14:57:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุนันท์ พงษ์ทอง

 • นางสาววิชชุดา จันทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,835
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังปลาจีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์: Watwangplacheed_school@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ ไทยมา โทรศัพท์: 0625958266 อีเมล์: noopakea@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]