โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •    ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

              โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2478 เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพรหมณี 2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดิมใช้ศาลาการเปรียญวัดเขาน้อยเป็นสถานที่เรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบำรุงการศึกษา และในปีพ.ศ. 2487 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)” จนปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบป.2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ห้องเรียนขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเสร็จในปีพ.ศ.2481 ปัจจุบันรื้อสร้างเป็นหอประชุมศิลาทอง

            ปี พ.ศ.2483     นางชุนกี  ศิลาทอง ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท ทาสีฝุ่นโรงเรียน

            ปี พ.ศ.2493     ได้รับงบประมาณ 1,000 บาท ทำลูกกรงใหม่ทั้งหมด

            ปี พ.ศ.2501     ได้รับงบประมาณ10,000 บาท ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

            ปี พ.ศ.2504     ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลพรหมณี จำนวน 7,200 บาทเทคอนกรีตใต้ถุน

  อาคารเรียน

            ปี พ.ศ.2511     ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลพรหมณี จำนวน 15,000 บาท สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการ จำนวน 30,000 บาท เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่สีขาวและต่อห้องชั้นล่างหน้ามุข 1 ห้อง และนางจำเนียร มีบุญ บริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท สร้างเสาธงเหล็กปัจจุบัน พ.อ.ธีระ เทพับย์ บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท สร้างเสาธงใหม่ใช้ปัจจุบันนี้

            ปี พ.ศ.2513     ได้รับงบประมาณจำนวน 9,800 บาท สร้างบันไดอาคารเรียน

            ปี พ.ศ.2514     ได้รับบริจาคโต๊ะสำหรับนั่งประชุมครูงบประมาณ  1,150 บาท จากพระอาจารย์ เลื่อม อติกกโม รองเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย

            ปี พ.ศ.2516     ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จำนวน 140,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป1ข 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจาก ตำบลพรหมณี จำนวน  64,000 บาท ถมดินสนามหน้าโรงเรียนและใต้ถุนอาคารเรียน

            ปี พ.ศ.2524     กรมพัฒนาชุมชนขอสถานที่ใต้ถุนอาคารเรียน แบบ ป.2 สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            ปี พ.ศ.2540     จัดงานวันพ่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินจำนวน 106,396 บาท สร้างห้องเรียนอนุบาล จำนวน 2 ห้อง สร้างห้องสุขาจำนวน 2 ที่ อ่างล้างมือ จำนวน 1 ที่  โดยต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน

            ปี พ.ศ.2541     แม่พริ้ง มีบุญ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สร้างโรงอาหารโดยต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นและได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 976,000 บาท สนามวอลเล่ย์บอล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร งบประมาณ  49,600 บาท                                                                                                                   

            ปี พ.ศ.2545     ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องคอมพิวเตอร์และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   ได้เงินรวมทั้งสิ้น 129,768.50 บาทและคณะนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ทำพีธีมอบห้องพยาบาลโดยงบประมาณ  40,000 บาท และทางโรงเรียนสมทบร่วมเป็นเงิน  21,400 บาท

            วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2546 ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

            ปี พ.ศ.2546     คุณนภาพร สุขมาวัฒนกิจ  ได้มาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมของโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) เป็นเงิน 399,000 บาท

            วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2546  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) ได้เป็นเจ้าภาพรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจัดนิทรรศการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 20 โรงเรียน ตั้งแต่เวลาเสด็จ 14.50 น. ถึงเวลา 15.55 น.จึงทรงพระราชดำเนินกลับประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายกต่อไป

            ปี พ.ศ.2547     คุณนภาพร สุขมาวัฒนกิจและคณะนำอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สมุดดินสอ กระเป๋า หนังสือชั้นอนุบาล มามอบให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารและไอศกรีมให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน

            ปี พ.ศ.2555     ได้งบพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างบ้านพักครู และปรับปรุงห้องโสตฯ

            ปี พ.ศ.2556     คณะครูบริจาคปรับปรุงระบบน้ำดื่ม 20,000 บาท ปรับปรุงสวนหย่อม 8,000 บาท ได้รับบริจาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 40,000 บาท สร้างโรงเลี้ยงไก่ ได้รับสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 50 ชุด และชั้นวางรองเท้า 12 ชุด จากสมาคมอาสาสมัครประสานเหตุฉุกเฉิน กรุงเทพฯ

            ปี พ.ศ.2557     ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 120,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องประชุม

            ปี พ.ศ.2558     ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 200,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน บันไดขึ้นลงและทางเดินไปห้องน้ำ

            ปี พ.ศ.2559     ได้แหล่งน้ำถังแชมเปญ จากกรมทรัพยากรสระบุรี จำนวน 1 ที่ และได้รับงบประมาณจากทางราชการซ่อมแซมสนามตะกร้อและทางเดินไปห้องน้ำ 100,000 บาท

            ปี พ.ศ.2560     ได้อาคารสหกรณ์นักเรียน 1 หลัง จากสหกรณ์จังหวัดนครนายก คณะครูบริจาคปรับปรุงที่แปรงฟัน ห้องน้ำ และปรับปรุงหลังคา รางน้ำอาคารหลังใหม่

            ปี พ.ศ.2562     ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 466,000 บาท ปรับปรุงอาคารเรียนทาสีอาคารเรียน

  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นางลัดดาวัลย์ คำเงิน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

            จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้       

            1.นายไสว  ขำละออ                 ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2478-2479

            2.นายประดิษฐ์  ปริยกุล            ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2479-2482

            3.นายทรวง  สิงบุตร                 ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2482-2483

            4.นายจำเนียร มีบุญ                  ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2483-2508

            5.นายสำเริง ปฐมวงษ์               ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2508-2531

            6.นางสาวจิรพรรณ วรพาณิชย์    ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2531-2543

            7.นายพิทักษณ์ อินทรโอสก       ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2543-2544

            8.นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2544 - 2550

            9.นายกระแส สุขพลู                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 1 พ.ย.2555

            10.นายวุฒิพงษ์ นิ่มรัตนสิงห์     ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2555 - 30 กันยายน 2561

            11. นางสัมฤทธิ์  ใจมั่น             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 – 29 ก.พ. 2562

            12.นางลัดดาวัลย์ คำเงิน          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 1 มี.ค.2562 – ปัจจุบัน


    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 08:45:30 น.

โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 092-2525033 อีเมล์: watkaonoy.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ยศเจริญ โทรศัพท์: 0985658570 อีเมล์: watkaonoy.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]