โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.จัดการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง

  ๒.จัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  เป็นคนดี  คนเก่ง  มึความสุข  มีความรัก และภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย 

  ๓.พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๔.พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้าน  ให้มีประสิทะิภาพ

  ๕.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  ๑.ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการบริการทางการศึกษา  อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

  ๒.ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการบริการทางการศึกษา  อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  ๓.ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๔.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  ๕.ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 08:45:30 น.

โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 092-2525033 อีเมล์: watkaonoy.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ยศเจริญ โทรศัพท์: 0985658570 อีเมล์: watkaonoy.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]