โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •    ประวัติโรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)

            โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ในบริเวณโรงเรียนวัดท่าข่อย โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าข่อยเป็นสถานที่ตั้งศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน มีพระอุปัชฌาย์มากเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง มีพระภิกษุสมบุญ เป็นครูสอนเพียงรูปเดียว

  พ.ศ.๒๔๕๑       สร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารทรงปั้นหยา โดยเงินบริจาคของประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐บาท

            พ.ศ.๒๔๕๓       ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.๔ โดยมีนายทองสุข บุญมี มาเป็นครูผู้สอน

            พ.ศ.๒๔๕๔       ได้จัดทำผนังกั้นห้องสิ้นเงิน ๑๐๐ บาท มีสามเณรพวง จันที มาเป็นครูสอน

  พ.ศ.๒๔๖๔       มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาเกิดขึ้น จึงได้เกณฑ์เด็กเข้าเรียน มีพระภิกษุเจริญ

  วงษ์สุวรรณ มาเป็นครูใหญ่ และได้ลาออกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และได้

  แต่งตั้ง นายทองสุข บุญมี มาเป็นครูใหญ่

            พ.ศ.๒๔๗๕       ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยเงินศึกษาพลีและเงินบริจาคจากประชาชน

  จำนวน ๒,๘๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๔๗๙       ได้แต่งตั้ง นายประทัย รังสิกุล มาเป็นครูใหญ่ แทนนายทองสุข บุญมี ที่ลาออก

            พ.ศ.๒๔๘๒       ได้แต่งตั้ง นายอุ่น พรหมขำ มาเป็นครูใหญ่แทน นายประทัย รังสิกุล ที่ลาออก

            พ.ศ.๒๔๘๗       ได้แต่งตั้งนายสุคนธ์  ศรีแก้ว มาเป็นครูใหญ่แทนนายอุ่น พรหมขำ ที่ลาออก

            พ.ศ.๒๔๘๘       ได้แต่งตั้ง นายพวง จันที มาเป็นครูใหญ่แทนนายสุคนธ์ ศรีแก้ว ที่เกษียณอายุ

  ราชการ

                     พ.ศ.๒๕๐๑       ได้แต่งตั้งนางเรณู ใจยงค์ เป็นรักษาการแทนนายพวง จันที ที่เกษียณอายุราชการ                  พ.ศ.๒๕๐๒  ได้แต่งตั้งนายสุวรรณ วชิรไรพันธ์ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๙       ได้แต่งตั้งนายประยงค์ ครุฑเจริญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสุวรรณ

  วชิรไรพันธ์  ซึ่งย้ายออกไป

                     พ.ศ.๒๕๑๐       ได้แต่งตั้งนายช้วน ใจยงค์ มาเป็นครูใหญ่แทนนายประยงค์ ครุฑเจริญ ซึ่งย้าย

  ออกไป ในปีนี้สภาตำบลบ้านใหญ่ได้นำเงินมาสมทบงบประมาณอนามัยจังหวัดสร้างถังน้ำประปาโรงเรียนเป็นเงิน ๑๗,๙๒๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๑๑       ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก ขนาด๔ 

  ห้องเรียนเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๑๓       ได้ของบประมาณจาก พ.ต.ท.บุญเลิศ เลิศปรีชา ส.ส.นครนายก จำนวน ๒๐,๐๐๐

  บาท เพื่อมาสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน

  พ.ศ.๒๕๒๐       ได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุด และของบประมาณสร้างโรงอาหารเป็นจำนวน

  เงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๒๑       ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป๑.ข  ใต้ถุนสูง 4ห้องเรียน เป็น

  จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และขยายชั้นเรียนถึง ป.๗ และได้งบประมาณสร้าง

  บ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๓๑       ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้รับเงิน

  บริจาคเพื่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๓๖       ได้แต่งตั้งนายลำดวน ศรีตะปันยะ มาดำรงตำแหน่ง แทนนายช้วน ใจยงค์ ที่

  เกษียณอายุราชการ

                     พ.ศ.๒๕๓๘        ได้แต่งตั้งนายศุภรัตน์ ทองประมูล มาดำรงตำแหน่งแทน นายลำดวน

                                                         ศรีตะปันยะ ซึ่งถึงแก่กรรม

                                                         สร้างเรือนป้าย ๑ หลังจากเงินบริจาคจำนวน ๗,๐๐๐ บาท

                                                         สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง จากเงินบริจาค เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

                      พ.ศ.๒๕๓๙       สร้างเตาเผาขยะแบบคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน๑ ที่จากเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท

  ได้รับบริจาคพระพุทธรูปปรางนาคปรก ๑ องค์ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๔๑       สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณโรงเรียน จากเงินทอดผ้าป่าสามัคคี

  เป็นเงิน๗๕,๐๐๐ บาท  และสร้างห้องสหกรณ์โดยต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๔๒       ได้แต่งตั้งนายสุนทร อินชูรันต์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายศุภรัตน์

  ทองประมูล  ที่เกษียณอายุราชการ

  พ.ศ.๒๕๔๓       ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง จากเงินทอดผ้าป่า ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง จากคณะเฮียบเซียง และบริษัท กนกศิลป์ฟิล์ม มูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างรั้วลวดหนามด้านหลังอาคารเรียนหลังที่ ๒ จากเงินบริจาค ๔๒,๐๐๐บาท ซื้อโทรทัศน์สี  ๒๐ นิ้ว   จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท เครื่องเล่น CD จำนวน ๑เครื่อง เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท ติดตั้งจานดาวเทียม ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๔       สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จากงบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๕       สร้างศาลาน้ำดื่มจากเงินบริจาค ๒๘,๐๐๐บาท และสร้างส้วมอนุบาล ๒ ห้องที่ปัสสาวะ ๔ ที่ จากเงินบริจาค ๒๘,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๖       ได้รับเงินบริจาคปูกระเบื้องห้องสมุด จากบริษัทการบินไทย ๑๘,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๘       ได้เช่าที่นายอำนาจ  แก้วเนตร จำนวน ๕ ไร่ ๘๐ ตรว. เพื่อทำสวนเกษตร

                             ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

                             สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูป่า ขุดบ่อปลา ทำแปลงเกษตร ๗๗,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๕๐       ได้รับงบประมาณยกพื้นระดับคอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นกระเบื้องโรงฝึกงานจาก อบต.บ้านใหญ่ ๖๖,๐๐๐ บาทและได้รับงบประมาณซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ประสบภัยโรงฝึกงานเปลี่ยนกระเบื้องและเทคอนกรีต รอบโรงฝึกงาน

                              ๙๕,๐๐๐บาท

   

                            พ.ศ.๒๕๕๑ ได้แต่งตั้งนางสุรดา  อิ่มพงษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    แทน

                                                         นายสุนทร  อินชูรันต์  ที่ย้ายออกไป

                            พ.ศ. ๒๕๕๒        ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องคอมพิวเตอร์งบประมาณ  50,000  บาท

                                       ปรับปรุงห้องส้วมหญิง- ชาย  งบประมาณ  23,000  บาท

                                                          ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำพร้อมตู้ทำน้ำเย็น มูลค่า  18,500  บาท

                                                          จากคุณพนม  วงษ์หงษ์ และคุณจิตตกานต์  โชติพรหม

                                                          ก่อสร้างที่จอดรถ  มูลค่า  26,000  บาท

                                                          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จัด มหาชน คัดเลือกเข้าโครงการปลูกปัญญา  2552

                                                          มอบ สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้  มูลค่า  16,945.83   บาท

                                                          นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการพัฒนา ส่งเสริมโรงเรียน “จากใจพี่สู่ใจน้อง”

                                       มอบอุปกรณ์การเรียน – กีฬา  ทาสีโรงอาหาร  ปูกระเบื้องส้วมชาย

                                                          มูลค่า  20,000  บาท

                 พ.ศ. ๒๕๕๓           ได้รับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน(cc3)โครงการปฏิบัติการ

                                                          ไทยเข้มแข็ง (SP2) ประกอบด้วย  เครื่องคอมพิวเตอร์ครู 1  เครื่อง, นักเรียน  3

                                                           เครื่อง,โต๊ะ-เก้าอี้ครู  1  ชุด ,โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  6  ชุด , อุปกรณ์กระจาย

                                                          สัญญาณ(switch) 1 ชุด , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  1  เครื่อง ,

                                                          เครื่องโปเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง , ระบบ

                                                          ไฟฟ้าและระบบเครือค่าย 1  ชุด งบประมาณ 136,680  บาท

                                       ก่อสร้างเสาธง  งบประมาณ  23,000  บาท

   

  พ.ศ.2554-จนถึงปัจจุบัน    ได้แต่งตั้งนายถาวรสังออน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    แทน

                                                               นางสุรดา  อิ่มพงษ์  ที่ย้ายออกไป

   

   

   

     ประวัติโรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)

            โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ในบริเวณโรงเรียนวัดท่าข่อย โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าข่อยเป็นสถานที่ตั้งศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน มีพระอุปัชฌาย์มากเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง มีพระภิกษุสมบุญ เป็นครูสอนเพียงรูปเดียว

  พ.ศ.๒๔๕๑       สร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารทรงปั้นหยา โดยเงินบริจาคของประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐บาท

            พ.ศ.๒๔๕๓       ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.๔ โดยมีนายทองสุข บุญมี มาเป็นครูผู้สอน

            พ.ศ.๒๔๕๔       ได้จัดทำผนังกั้นห้องสิ้นเงิน ๑๐๐ บาท มีสามเณรพวง จันที มาเป็นครูสอน

  พ.ศ.๒๔๖๔       มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาเกิดขึ้น จึงได้เกณฑ์เด็กเข้าเรียน มีพระภิกษุเจริญ

  วงษ์สุวรรณ มาเป็นครูใหญ่ และได้ลาออกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และได้

  แต่งตั้ง นายทองสุข บุญมี มาเป็นครูใหญ่

            พ.ศ.๒๔๗๕       ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยเงินศึกษาพลีและเงินบริจาคจากประชาชน

  จำนวน ๒,๘๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๔๗๙       ได้แต่งตั้ง นายประทัย รังสิกุล มาเป็นครูใหญ่ แทนนายทองสุข บุญมี ที่ลาออก

            พ.ศ.๒๔๘๒       ได้แต่งตั้ง นายอุ่น พรหมขำ มาเป็นครูใหญ่แทน นายประทัย รังสิกุล ที่ลาออก

            พ.ศ.๒๔๘๗       ได้แต่งตั้งนายสุคนธ์  ศรีแก้ว มาเป็นครูใหญ่แทนนายอุ่น พรหมขำ ที่ลาออก

            พ.ศ.๒๔๘๘       ได้แต่งตั้ง นายพวง จันที มาเป็นครูใหญ่แทนนายสุคนธ์ ศรีแก้ว ที่เกษียณอายุ

  ราชการ

                     พ.ศ.๒๕๐๑       ได้แต่งตั้งนางเรณู ใจยงค์ เป็นรักษาการแทนนายพวง จันที ที่เกษียณอายุราชการ                  พ.ศ.๒๕๐๒  ได้แต่งตั้งนายสุวรรณ วชิรไรพันธ์ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๙       ได้แต่งตั้งนายประยงค์ ครุฑเจริญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสุวรรณ

  วชิรไรพันธ์  ซึ่งย้ายออกไป

                     พ.ศ.๒๕๑๐       ได้แต่งตั้งนายช้วน ใจยงค์ มาเป็นครูใหญ่แทนนายประยงค์ ครุฑเจริญ ซึ่งย้าย

  ออกไป ในปีนี้สภาตำบลบ้านใหญ่ได้นำเงินมาสมทบงบประมาณอนามัยจังหวัดสร้างถังน้ำประปาโรงเรียนเป็นเงิน ๑๗,๙๒๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๑๑       ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก ขนาด๔ 

  ห้องเรียนเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๑๓       ได้ของบประมาณจาก พ.ต.ท.บุญเลิศ เลิศปรีชา ส.ส.นครนายก จำนวน ๒๐,๐๐๐

  บาท เพื่อมาสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน

  พ.ศ.๒๕๒๐       ได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุด และของบประมาณสร้างโรงอาหารเป็นจำนวน

  เงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๒๑       ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป๑.ข  ใต้ถุนสูง 4ห้องเรียน เป็น

  จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และขยายชั้นเรียนถึง ป.๗ และได้งบประมาณสร้าง

  บ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๓๑       ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้รับเงิน

  บริจาคเพื่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๓๖       ได้แต่งตั้งนายลำดวน ศรีตะปันยะ มาดำรงตำแหน่ง แทนนายช้วน ใจยงค์ ที่

  เกษียณอายุราชการ

                     พ.ศ.๒๕๓๘        ได้แต่งตั้งนายศุภรัตน์ ทองประมูล มาดำรงตำแหน่งแทน นายลำดวน

                                                         ศรีตะปันยะ ซึ่งถึงแก่กรรม

                                                         สร้างเรือนป้าย ๑ หลังจากเงินบริจาคจำนวน ๗,๐๐๐ บาท

                                                         สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง จากเงินบริจาค เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

                      พ.ศ.๒๕๓๙       สร้างเตาเผาขยะแบบคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน๑ ที่จากเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท

  ได้รับบริจาคพระพุทธรูปปรางนาคปรก ๑ องค์ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๔๑       สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณโรงเรียน จากเงินทอดผ้าป่าสามัคคี

  เป็นเงิน๗๕,๐๐๐ บาท  และสร้างห้องสหกรณ์โดยต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

                     พ.ศ.๒๕๔๒       ได้แต่งตั้งนายสุนทร อินชูรันต์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายศุภรัตน์

  ทองประมูล  ที่เกษียณอายุราชการ

  พ.ศ.๒๕๔๓       ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง จากเงินทอดผ้าป่า ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง จากคณะเฮียบเซียง และบริษัท กนกศิลป์ฟิล์ม มูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างรั้วลวดหนามด้านหลังอาคารเรียนหลังที่ ๒ จากเงินบริจาค ๔๒,๐๐๐บาท ซื้อโทรทัศน์สี  ๒๐ นิ้ว   จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท เครื่องเล่น CD จำนวน ๑เครื่อง เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท ติดตั้งจานดาวเทียม ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๔       สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จากงบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๕       สร้างศาลาน้ำดื่มจากเงินบริจาค ๒๘,๐๐๐บาท และสร้างส้วมอนุบาล ๒ ห้องที่ปัสสาวะ ๔ ที่ จากเงินบริจาค ๒๘,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๖       ได้รับเงินบริจาคปูกระเบื้องห้องสมุด จากบริษัทการบินไทย ๑๘,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๔๘       ได้เช่าที่นายอำนาจ  แก้วเนตร จำนวน ๕ ไร่ ๘๐ ตรว. เพื่อทำสวนเกษตร

                             ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

                             สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูป่า ขุดบ่อปลา ทำแปลงเกษตร ๗๗,๐๐๐ บาท

  พ.ศ.๒๕๕๐       ได้รับงบประมาณยกพื้นระดับคอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นกระเบื้องโรงฝึกงานจาก อบต.บ้านใหญ่ ๖๖,๐๐๐ บาทและได้รับงบประมาณซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ประสบภัยโรงฝึกงานเปลี่ยนกระเบื้องและเทคอนกรีต รอบโรงฝึกงาน

                              ๙๕,๐๐๐บาท

   

                            พ.ศ.๒๕๕๑ ได้แต่งตั้งนางสุรดา  อิ่มพงษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    แทน

                                                         นายสุนทร  อินชูรันต์  ที่ย้ายออกไป

                            พ.ศ. ๒๕๕๒        ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องคอมพิวเตอร์งบประมาณ  50,000  บาท

                                       ปรับปรุงห้องส้วมหญิง- ชาย  งบประมาณ  23,000  บาท

                                                          ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำพร้อมตู้ทำน้ำเย็น มูลค่า  18,500  บาท

                                                          จากคุณพนม  วงษ์หงษ์ และคุณจิตตกานต์  โชติพรหม

                                                          ก่อสร้างที่จอดรถ  มูลค่า  26,000  บาท

                                                          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จัด มหาชน คัดเลือกเข้าโครงการปลูกปัญญา  2552

                                                          มอบ สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้  มูลค่า  16,945.83   บาท

                                                          นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการพัฒนา ส่งเสริมโรงเรียน “จากใจพี่สู่ใจน้อง”

                                       มอบอุปกรณ์การเรียน – กีฬา  ทาสีโรงอาหาร  ปูกระเบื้องส้วมชาย

                                                          มูลค่า  20,000  บาท

                 พ.ศ. ๒๕๕๓           ได้รับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน(cc3)โครงการปฏิบัติการ

                                                          ไทยเข้มแข็ง (SP2) ประกอบด้วย  เครื่องคอมพิวเตอร์ครู 1  เครื่อง, นักเรียน  3

                                                           เครื่อง,โต๊ะ-เก้าอี้ครู  1  ชุด ,โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  6  ชุด , อุปกรณ์กระจาย

                                                          สัญญาณ(switch) 1 ชุด , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  1  เครื่อง ,

                                                          เครื่องโปเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง , ระบบ

                                                          ไฟฟ้าและระบบเครือค่าย 1  ชุด งบประมาณ 136,680  บาท

                                       ก่อสร้างเสาธง  งบประมาณ  23,000  บาท

   

  พ.ศ.2554-จนถึงปัจจุบัน    ได้แต่งตั้งนายถาวรสังออน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    แทน

                                                               นางสุรดา  อิ่มพงษ์  ที่ย้ายออกไป

   

   

   

     ประวัติโรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)

            โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ในบริเวณโรงเรียนวัดท่าข่อย โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าข่อยเป็นสถานที่ตั้งศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน มีพระอุปัชฌาย์มากเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง มีพระภิกษุสมบุญ เป็นครูสอนเพียงรูปเดียว

  พ.ศ.๒๔๕๑       สร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารทรงปั้นหยา โดยเงินบริจาคของประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐บาท

            พ.ศ.๒๔๕๓       ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.๔ โดยมีนายทองสุข บุญมี มาเป็นครูผู้สอน

            พ.ศ.๒๔๕๔       ได้จัดทำผนังกั้นห้องสิ้นเงิน ๑๐๐ บาท มีสามเณรพวง จันที มาเป็นครูสอน

  พ.ศ.๒๔๖๔       มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาเกิดขึ้น จึงได้เกณฑ์เด็กเข้าเรียน มีพระภิกษุเจริญ

  วงษ์สุวรรณ มาเป็นครูใหญ่ และได้ลาออกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และได้

  แต่งตั้ง นายทองสุข บุญมี มาเป็นครูใหญ่

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:42 น.

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปริยากร สุขประสงค์

 • นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,791
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-313332 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราดูร คำเต็ม โทรศัพท์: 0947298118 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]