โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในวัยเรียน อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ของโลก
  4. พัฒนาระบบบริหารโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  5. อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมไทย

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนเป็นแหล่งบริการทางการศึกษา จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถก้าวทันวิทยาการใหม่ของโลก และตระหนักในหน้าที่ความเป็นครู
  4. มีระบบบริหารที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  5. มีธรรมชาติที่ร่มรื่น สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมแบบไทย อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปริยากร สุขประสงค์

 • นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,786
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-313332 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราดูร คำเต็ม โทรศัพท์: 0947298118 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]