โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.    จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๒.    นำกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน

  ๓.    ครู นักเรียนร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีต่าง ๆ

  ๔.    พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  ๕.      จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมนำความรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๖.    ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง  เช่น การอบรม  ศึกษาดูงาน และทำผลงานทางวิชาการ

  ๗.    จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด สวนสมุนไพร สิ่งแวดล้อมทั่วไป

  ๘.    จัดให้บริการแก่ชุมชนด้านอาคารสถานที่ หนังสือ คอมพิวเตอร์ และเป็นวิทยากร

   

  เป้าหมายของการศึกษา

  ๑.    นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา

  ๒.    นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  ๓.    นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และอยู่อย่างพอเพียง

  ๔.    ครู  นักเรียนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอย่างสม่ำเสมอ

  ๕.    นักเรียนมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและนำความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อระดับสูง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.

โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0852294192 อีเมล์: watkudeetearschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบังอร ศรีสอาด โทรศัพท์: 0918845315 อีเมล์: watkudeetearschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]