โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลศรีกะอาง  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  โทร (037)306037  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระองค์ทรงรับเข้าเป็นโรงเรียน    ในโครงการพระราชดำริฯ  เมื่อ พ.ศ. 2539

                    โรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับอนุบาล  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 8 ห้องเรียน   ในปีการศึกษา  2559  มีนักเรียน  109 คน  และ อบต.ศรีกะอาง  ได้มาขอใช้ห้องเรียน 1 ห้อง  เปิดสอนนักเรียนอนุบาล  3  ขวบ  โดยมีครูพี่เลี้ยงของ  อบต.ศรีกะอาง  ดูแล  2  คน  มีนักเรียนจำนวน  21  คน

                    ข้าราชการครูในโรงเรียนมีจำนวน  8  คน ชาย  2  คน  หญิง  6  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ภารโรง  1  คน  ข้าราชการครู มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท  3  คน ปริญญาตรี  5  คน  อายุสูงสุด  59  ปี  อายุต่ำสุด  40  ปี  อายุเฉลี่ยครู  50  ปี  ประสบการณ์ในการทำงานของครูโดยเฉลี่ย  29  ปี จำนวนอาคารเรียน  2  หลัง  แบบ  ป.1 ข.  6  ห้องเรียน (ต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องเรียน  6  ห้อง)  เป็นห้องเรียน  8  ห้องเรียน  และอาคารแบบ สปช. 105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง (สร้างเอง)  ฝ.33  จำนวน 1  ที่  ห้องส้วม  3  หลัง  ห้องพิเศษ  คือ  ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องสมุด , ห้องพยาบาล , ห้องสหกรณ์ , บ่อเลี้ยงปลา , โรงเลี้ยงไก่     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:37:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอิสระ อินทชิน โทรศัพท์: 0985239586 อีเมล์: itsara.intachin@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]