โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจหลัก

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  จัดกิจกรรมการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง

  -  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ  โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลาก      หลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียน

  -  จัดกิจรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนดี ศรีตำบล 

  -  นำภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มาพัฒนาและดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

                  - จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

  เป้าหมายของโรงเรียน

  -  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกันเกราทุกคน  ต้องอ่านออกเขียนได้เหมาะสมกับวัย

  -  นักเรียนมีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐        ยกเว้นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

  -  นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖  มีความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสนองต่อโครงการอาหารกลางวัน  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เช่น การเลี้ยงปลา  การปลูกผักและการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการสอน

                 - โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  มีการจัดทำห้องพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  เช่น  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:37:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอิสระ อินทชิน โทรศัพท์: 0985239586 อีเมล์: itsara.intachin@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]