โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

             ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            ๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาวะผู้เรียนและสมรรถภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะความสามารถด้านดนตรีและกีฬา

            ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน การทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

            ๕. พัฒนาสื่อ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

            ๖. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

            ๗. พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

            ๘. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

  เป้าประสงค์   

            ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

            ๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสติปัญญา ความสามารถในการ อ่าน คิด คำนวณ และมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักสูตร

            ๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมวัย และมีสุนทรียภาพทางดนตรี

            ๔. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมผู้เรียนได้

            ๕. เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้

            ๖. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา

            ๗. เพื่อให้โรงเรียนมีการทำงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้

            ๘. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นรูปแบบถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก

  เป้าหมาย

          ๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีวินัย เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ

          ๒. ผู้เรียนมีความรู้ตรงตามหลักสูตร  อ่านออก เขียนได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

          ๓. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ มีทักษะความสามารถด้านดนตรีและกีฬา

          ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม

         ๕. สถานศึกษามีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ เหมาะสมต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

         ๖. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของทางชุมชนอย่างต่อเนื่อง

        ๗. สถานศึกษามีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ  มีโครงสร้าง ขององค์กรในการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้

        ๘. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยั่งยืน  ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากองค์กรเอกชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0898255032 อีเมล์: npolsee555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราลักษณ์ เวียงจันทร์ โทรศัพท์: 0992515092 อีเมล์: Walarak2538@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]