โรงเรียนบ้านปากคลอง31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม ของบุคคล องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน

    ๒.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกัน

  คุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานชาติ

                 ๓.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

                 ๔.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                 ๕. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจารุวรรณ มะลิขาว

 • นางสาวศศิวิมล อินศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,821
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-308158 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เปมิกา คำวรรณะ โทรศัพท์: 0968767134 อีเมล์: school17.school17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]