โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการออม มีความนอบน้อมแบบไทย รู้จักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย
  3. ส่งเสริมทักษะทางกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
  4. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  6. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีมาตรฐานสู่ศตวรรษที่ ๒๑
  7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน มีการประกันคุณภาพภายในที่ยั่งยืน
  8. ส่งเสริมการดำเนินชีวิต และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  9. ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
  10. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:42:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวน้ำผึ้ง รินทะมาต

 • นางชุลีพร เพาะบุญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,916
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0844491518 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร ชื่นอารมณ์ โทรศัพท์: 0868344095 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]