โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ มุ่งจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกจิตสำนึกการออม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพ เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่สังคมศตวรรษที่ ๒๑

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:42:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางชุลีพร เพาะบุญ

 • นางปรียาภรณ์ เฉลิมสุขศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0844491518 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร ชื่นอารมณ์ โทรศัพท์: 0868344095 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]