โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน

 •  

                 คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กชายพัฒนพงษ์             เย็นอุดม                        ประธาน       

  2.เด็กชายปิยะพงษ์                เหมาะใจ                       รองประธาน

  3.เด็กชายจุลจักร                   พรมทอง                       กรรมการ

  4.เด็กชายชาญวุธ                  มณีราษฎร์                    กรรมการ

  5.เด็กชายวริทธิ์ธร                 เกตุกลาง                       กรรมการ

  6.เด็กชายธนกฤต                  คลองงาม                      กรรมการ

  7.เด็กชายฉลอง                     คลองงาม                      กรรมการ

  8.เด็กชายณัฐวุฒิ                   เกตุพงษ์                       กรรมการ

  9.เด็กชายพงษ์เพชร               เพชร                            กรรมการ

  10.เด็กชายกฤษฎา                 อ่อน                              กรรมการ

  11.เด็กชายอาทิตย์                 คงสวัสดิ์                        กรรมการ

  12.เด็กหญิงวิยะดา                 เยรัมย์                           กรรมการ

  13.เด็กหญิงศิรินันท์               เยรัมย์                            กรรมการ

  14.เด็กหญิงไอยรา                ดิษฐประศักดิ์                  กรรมการ

  15.เด็กหญิงพิมพ์ผกา           ปานชัย                           กรรมการ

  16.เด็กหญิงสุภาพร               กอนเสน                         กรรมการ

  17.เด็กหญิงสุภาภรณ์           อาชญาเมือง                   กรรมการ

  18.เด็กหญิงเพียงฟ้า             หอมหวล      กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 11:29:49 น.

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongpai_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง โทรศัพท์: 0621543673 อีเมล์: krukatai4242@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]