โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม

  ๒.จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทย

  ๓.พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

  ๔.ส่งเสริมให้นักเรียนนิสัยรักการอ่าน รักความก้าวหน้าเห็นความสำคัญของการศึกษา

  ๕.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  กีฬา  ดนตรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 11:29:49 น.

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongpai_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง โทรศัพท์: 0621543673 อีเมล์: krukatai4242@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]