โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ได้รับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากสารพิษ  และรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด  มีสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

  2) ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ  จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

                  3) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย มีวิถีการดำเนินชีวิตและความพอเพียงตามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา

  5) ส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากลเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   

  2.2  เป้าหมายของโรงเรียน

    ผู้เรียนทุกคนอ่านได้  เขียนได้ มีความรู้รอบด้าน คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพดี  มีน้ำใจนักกีฬา  รักษาสิ่งแวดล้อม  และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ”

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243648 อีเมล์: bankaew7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลำลัดดา อุปลา โทรศัพท์: 0644756872 อีเมล์: lamladda0983188997@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]