• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                      1.  จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพ  ด้านสาระการเรียนรู้ใน 8 - 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้

                      2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนา

                      3.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

                      4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ด้านขวัญกำลังใจ  เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา  และด้านวิทยะฐานะ

                      5. ส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษา

                          ให้มีส่วนร่วมในด้านจัดการศึกษา  และการดำเนินงานของสถานศึกษาตามหลักปรัวญาเศรษฐกิจพอเพียง

                      6.  ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีไทย

                      7.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์

                        มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:41:27 น.

โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269809 อีเมล์: bannangarm131@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สมานิตย์ โทรศัพท์: 0896280811 อีเมล์: wisanu.s@kkumail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]