• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน   โรงเรียนบ้านโคคลาน

  1. เด็กหญิงรัญชนา  นิโส                        ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทะกาเนนะ             รองประธานสภานักเรียน

  3. เด็กหญิงชาลิตา  นิโส                         กรรมการ

  4. เด็กชายอดิสา  สวินชัย                       กรรมการ

  5. เด็กหญิง ภัทรนันท์  อินทะวงษ์            กรรมการ

  6. เด็กหญิงนภัสสร  สำรวมรัมย์              กรรมการ

  7. เด็กหญิงธนภรณ์  ทวาวิสัย                 กรรมการ

  8. เด็กหญิงกวินรวี  หมายดี                    กรรมการ

  9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เเดงศรี              กรรมการ

  10. เด็กชายเฉลิมพงศ์  เชื้อปรางค์         กรรมการ

  11. เด็กชายณัฐพล  วรรณห้วย              กรรมการ

  12. เด็กชายธนกร  หอมคุณ                   กรรมการ

  13. เด็กชายชัชวาล  เเป้นปลัด               กรรมการ

  14. เด็กหญิงญาณิศา  บุตรเอก              กรรมการ

  15. เด็กหญิงวิจิตตรา  กลางประพันธ์     กรรมการ

  16. เด็กหญิงอาทิตยา  สลับศรี               กรรมการ

  17. เด็กหญิงสาวิตรี  มาตรวังเเสง          กรรมการ

  18. เด็กชายณัฐชนน  ศรีหาบุตร           กรรมการ

  19. เด็กชายศรายุทธ์  หมึกไธสง           เหรัญญิก     

  20. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีทอง          กรรมการ/เลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:02 น.

โรงเรียนบ้านโคคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269932 อีเมล์: bankoklan2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ ศรีนนท์ โทรศัพท์: 0983977679 อีเมล์: srenonsarawut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]