โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1

   

                 โรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช   2508  โดย  นายเส็ง  กรจับ

  มอบที่ดินจำนวน  80  ไร่  ปลูกสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  7 เดือนพฤษภาคม  2509 โดยคณะกรรมการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 2 ได้ส่งสิบตำรวจโท จันทร์  จันทร์สว่าง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และ พลฯ สวิง  คงเงิน  เป็นครูผู้สอน

                 วันที่    20   เดือนสิงหาคม   พุทธศักราช 2512 สิบตำรวจโทจันทร์ จันทร์สว่าง และพลฯสวิง คงเงิน 

  ได้รับคำสั่งย้าย ทางคณะกรรมการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 2 ได้ส่ง สิบตำรวจเจือ  เชาวพานิช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และ พลฯ วีระ  เนตรเดชา  มาเป็นครูผู้สอนแทน

                  วันที่    1    เดือนพฤษภาคม   พุทธศักราช 2513  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

                  วันที่    1    เดือนพฤษภาคม   พุทธศักราช  2514  จ่าสิบตำรวจตรีเจือ  เชาวพานิช  และ

  พลฯ วีระ  เนตรเดชา  ได้ย้ายไป ทางคณะกรรมการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 2 จึงให้ พลฯสมชัย อิมะนันท์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และ พลฯ สนิท  แสนยะบุตร   มาเป็นครูผู้สอน

                   วันที่   18    เดือนพฤษภาคม   พุทธศักราช  2514   ได้รับทุนพระราชทาน  จำนวน  45,000  บาทเป็นงบประมาณในการปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ ป.1 ข. 1  หลัง  3  ห้องเรียน  บ้านพักครูจำนวน   2  หลัง  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  10  เดือนมิถุนายน   พุทธศักราช 2515

                   วันที่    8    เดือนสิงหาคม   พุทธศักราช  2515  พลฯสมชัย ศรีสินทวารักษ์ มาช่วยสอน

                   วันที่   16    เดือนมกราคม   พุทธศักราช  2516  สมเด็จพระชนนี ศรีสังวาลย์ เสด็จมาทำการเปิดป้ายชื่อโรงเรียนประเสริฐ -น้อย รุจิรวงศ์ 1

                    วันที่   5    เดือนพฤษภาคม   พุทธศักราช  2518  ทางคณะกรรมการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 2   ได้มอบโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายสุรพล   เพ็ชรสมบัติ   เป็นผู้รับมอบ และรักษาการแทนครูใหญ่ มีนายสมภาร  แก้ววิเศษ  เป็นครูผู้สอน

                   วันที่   16    เดือนกันยายน   พุทธศักราช  2518   นายสุนทร  ศรีพระจันทร์

  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                   วันที่   2    เดือนธันวาคม   พุทธศักราช  2522   นายสุนทร  ศรีพระจันทร์ 

  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ประสบอุบัติเหตุโดยรถยนต์เสียชีวิต

                   วันที่   3    เดือนธันวาคม   พุทธศักราช  2522   นายสุรพล  เพ็ชรสมบัติ

   ได้ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่

                    วันที่   10    เดือนกรกฎาคม   พุทธศักราช  2523    ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สร้างอาคารแบบ ป.1 ก.   1   หลัง  จำนวน     3    ห้องเรียน

                    วันที่   26    เดือนมีนาคม   พุทธศักราช  2525   นายสังเวียน  องค์สุนทร  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                    วันที่   23    เดือนพฤศจิกายน   พุทธศักราช  2525  สมาคมฮินดูสมาชอุปถัมภ์  ได้สร้างอาคารให้    1    หลัง   เป็นอาคารแบบ ป.1 ก.   จำนวน     3    ห้องเรียน

                    วันที่   5    เดือนสิงหาคม   พุทธศักราช  2526  นายสังเวียน  องค์สุนทร ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะโก

                    วันที่   6    เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  2526  นายอำนวย  กระจ่างมล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  พุทธศักราช  2542

                    วันที่   1    เดือนตุลาคม   พุทธศักราช  2542  นายธวัช  ทอหุล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                    วันที่   26    เดือนพฤศจิกายน   พุทธศักราช  2542   นายเอนก  ชมภูวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                    วันที่   25    เดือนธันวาคม   พุทธศักราช  2543  นายเอนก  ชมภูวงศ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

                    วันที่    8   เดือนกันยายน   พุทธศักราช  2547 นายเอนก  ชมภูวงศ์  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  ที่  460/47  ลงวันที่ 8 กันยายน 2547 ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1

                    วันที่    20  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2549  นายเอนก  ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการ

  โรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1  ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดา และ นายธวัช  ทอหุล ตำแหน่งครูโรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1   รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 จนถึง วันที่  24 เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช  2549

                    วันที่   25  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช  2549   นายวันชัย   นพฤทธิ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 

                   วันที่  30  เดือนกันยายน พุทธศักราช 2559  นายวันชัย  นพฤทธิ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ได้เกษียณอายุราชการ 

                    วันที่  28  เดือนตุลาคม  พุทธศักราช 2559 นายณัฐดนัย  วัฒนสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สพป.สก.2  จนถึงปัจจุบัน

  ………………………………………………………..


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243732 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกษร ก้องแดนไพร โทรศัพท์: 0861091375 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]