โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                          พันธกิจ

              1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

              2. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

              3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

              4. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีประชาธิปไตย

              5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

              6. ส่งเสริมคุณธรรมให้ผู้เรียนได้เป็นคนดีของสังคมและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

              7. ส่งเสริมผู้เรียน บุคลากร และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   

                           เป้าหมาย

              1. ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

              2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

              3. นักเรียนโรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

             4. ผู้เรียน และบุคลากรโรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย

             5. โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง           

             6. ผู้เรียน และบุคลากรมีจิตสำนึกในการรักษาและส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิต

                  สาธารณะ

              7. ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243732 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกษร ก้องแดนไพร โทรศัพท์: 0861091375 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]