โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักท้องถิ่นและความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

  ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงภายในปี 2558

  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

  การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต

  ความหมาย คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243732 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกษร ก้องแดนไพร โทรศัพท์: 0861091375 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]