• ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนวัดหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ยฐาน

  โรงเรียนวัดหนองติม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยมีนาย สุทัศน์ บุญเจริญ ธรรมการอำเภออรัญประเทศ ตามคำบัญชาของอำมาตย์โทหลวงฟ้านักนิกรชน (ชุณห์ สมิตามร) นายอำเภออรัญประเทส และแต่งตั้งให้ นายยอด วารีใส เป็นครูใหญ่จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2477

  นายยอด วารี ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายพูน หาญกร ครูใหญ่ สันติภาพ (ศรีอรัญโญทัย) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2477 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2508

  นายพูน หาญกร ลาออกจากราชการจึงให้ นายศุภชัย ประสานแซ่ รักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเจริญสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2509 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2515 ทางการได้แต่งตั้งให้ นานสุริยะ เดชสุภา มารับหน้าที่ครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2515 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2520

  นายศิริวัฒน์ อิสระโคตร มารับตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2520 จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2522 และแต่งตั้ง นายประสาท เสาวคนธ์ รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2522 จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2524 หลังจากนั้นทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายวัลลภ สิงห์พรหม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2524 (คำสั่ง สปจ.ที่ 580/2524 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2524) สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2524

  ต่อมาทางราชการได้มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ นายวัลลภ สิงห์พรหม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองติม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2528 (คำสั่ง สปจ.ที่ 160/2528 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2528 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2528) ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 ( คำสั่ง สปช. ที่ 158/2535 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2535) ถึงวันที่ 16 มกราคม 2537

  นายแฉล้ม หอมนิยมได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองติม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2537

  วันที่ 1 สิงหาคม 2537 ได้แต่งตั้ง นายสังเวียน องค์สุนทร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองติม (คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 262/2537 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2537) แต่งตั้ง นายสังเวียน องค์สุนทร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2538 ( คำสั่ง สปช. 703/2538 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2538 )จนถึง 31 กรกฎาคม 2549

  นายสุรินทร์ ทองเกลี้ยง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ( คำสั่ง สพท.สระแก้ว เขต 2 ที่ 216/2549 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน

  โรงเรียนวัดหนองติมอยู่ได้ด้วยเงินของรัฐ เป็นเงินเดือนครูมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2510 ทางการได้โอนโรงเรียนประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การฯ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ทางการจึงโอนโรงเรียนมาสังกัดงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  การสอนเปิดสอนแบบสหศึกษามาตั้งแต่ต้น โดยเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และในปี2514,2515,2515 ได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6,7 ต่อมาจนถึงปี 2521 คงให้เรียนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นภาคบังคับ เรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ.2521 การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารเรียน เดิมใช้ศาลาวัดเก่าซึ่งติดกับหมู่บ้านหนองติม หมู่ที่ 2 ตำบลตาพระยา เป็นที่เรียน ต่อมาได้ย้ายที่เรียนตามวัดซึ่งย้ายมาปลูกสร้างใหม่ในที่ปัจจุบันอาศัยเรียน ที่วัดใหม่จนถึงปี พ.ศ.2508 ทางการจึงอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 2 หลัง แบบ ป1ข. ขนาด 3 และ 4 ห้องเรียน ซึ่งย้ายเรียนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2504 การเปลี่ยนแปลงและการก่อสร้างพอสรุปได้ดังนี้

   

  ที่ดินที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันนี้เป็นที่ดินราชพัสดุหมายเลข สก283 เลขที่ดิน 40 เนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวาและโรงเรียนยังมียังมีที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหนองติม ห่างประมาณ 500 เมตร อยู่ในความคุ้มครอง ดูแลของโรงเรียนอีก 12 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ที่ดินเลขที่ 35 ระวาง 5537III5656 และยังมีทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ สก 424 มีเนื้อที่ -ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา เป็นที่สร้างบ้านพักครูอีก 1 แปลง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 15:23:30 น.

โรงเรียนวัดหนองติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243581 อีเมล์: wadnongtim@live.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาพร บุญเชื่อม โทรศัพท์: 0610549080 อีเมล์: poolin99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]