• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                 1. จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย

  2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมุ่งสู่มาตรฐานสากล

  3. บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  ยึดหลักการมีส่วนร่วมตามหลักกการประจายอำนาจ

  4. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  5. พัฒนาผู้เรียนให้รักการเล่นกีฬา  การออกกำลังกาย  และมีสุขนิสัยที่ดี

  6. นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและชุมชน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  7.  พัฒนาบุคลกรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

  8.  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและร่วมระดมทรัพยากร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 15:23:30 น.

โรงเรียนวัดหนองติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243581 อีเมล์: wadnongtim@live.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร วงษ์สุทโท โทรศัพท์: 0879455328 อีเมล์: kapooknoi_pook@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]