• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกไพล
  1.  นายอิทธิพงศ์  ไผ่แสวง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2.  นายจารี  ช่วยสงคราม   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายวิเชียร  ถวายมงคล   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4.  นายสาคร  เรืองศร   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  5.  นายเดือน  โอนไธสง   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  6.  นางวราพร  พรมนัส   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  7.  นายบุญสม  กันรัมย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  8.  นายสมบัติ  พูนกล้า   ผู้แทนผู้ปกครอง
  9   นางจิตติมา  ยศ   ผู้แทนองค์กรชุมชน
  10. นายสมชาย  พรมบุตร   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  11.  นายสมบูรณ์  กันรัมย์   ผู้แทนศิษย์เก่า
  12.  พระอธิการล่ำสัน  ปภสโร (คดีเวียง)    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
  13.  พระครูวิบูรณ์สีลาภรณ์  ฐิติสีโล       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  14.  นายวรัญญู  อุดแก้ว    ผู้แทนครู
  15.   นายบัญชา  ประเสริฐสุข   กรรมการและเลขานุการ
  รายชื่อกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านโคกไพล
  1.  นายสมบูรณ์  รอดทุกข์
  2. นายสังวาลย์  เย็นจิต
  3. นายสมจิต  ราชกิจ
  4. นายทองคำ  พรมสี
  5. นายจวน  หอมมิ่ง
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-27 14:01:12 น.

โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]