• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  เป้าประสงค์
  1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ใน
  สังคมได้อย่างมีความสุข
  2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  การศึกษา
  3. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
  4. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:54:00 น.

โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplai_1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]