• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

  4. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

  5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีทั้งกายและจิตใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์คุณภาพทางการศึกษา

  7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-27 14:01:12 น.

โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]