• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านโคกไพลมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
    ศูนย์คุณภาพ โดยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและตามหลักธรรมมาภิบาล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-27 14:01:12 น.

โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]