โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดีมีคุณธรรม  ใช้ชีวิตพอเพียง
  2. บริหารโดยมีส่วนร่วม และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
  3. รักษาวัฒนธรรมไทย และนำภูมปัญญาท้องถิ่นมาใช้
  4. ส่งเสริมประสานงานให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

   เป้าประสงค์

  5. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยี
  6. นักเรียนทุกคนมีความรู้  เป็นคนดี มีคุณธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  7. โรงเรียนมีความเข็มแข็งในการบริหารจัดการ  ส่งเสริมประสานงานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
  8. ครูมีความรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550102 อีเมล์: bantago@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสนั่น ชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0844777145 อีเมล์: sanan3416@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]