โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

       1.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 

  2.  จัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

  3.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

  4.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

  5.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 

  6.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพลานามัยสมบูรณ์

    7.  จัดการเรียนรู้เทิดทูนสถาบันยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 17:19:01 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247427 อีเมล์: nongphakwanschool11@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชำนาญ หาญประสพ โทรศัพท์: 0945483413 อีเมล์: Dukechamnan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]