โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมา  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 (ปัจจุบันแยกเป็นหมู่ที่ 17)  ตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว ( จังหวัดปราจีนบุรี )  จัดสร้างขึ้นในจำนวนเนื้อที่  45  ไร่  ของพ่อสมบูรณ์  สร้อยทอง  มอบให้เป็นสาธารณะสมบัติ  ในการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา ให้แก่บุตรหลานราษฎร  ซึ่งอพยพมาอาศัยในหมู่บ้าน เนื่องจาก ได้รับผลกระทบในการสู้รบของเขมร  กอปรกับไม่มีพื้นที่ทำกินหรือประกอบอาชีพ และเพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน  เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงในเขมรหมู่บ้านชายแดน ไทย  –  กัมพูชา  และหรือขจัดเงื่อนไขปัญหาของสังคม การเมือง การทหาร เศรษฐกิจและการศึกษา ตามคำสั่งสำนักรัฐมนตรี  ที่ 66/2523 และ65/2525

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นโดย   นายปฏิวัติ( วิจิตร์ ) บุนประสิตร์   อาจารย์  1  ระดับ  5  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  จันทึก  ประธานกรรมการหมู่บ้าน อพป. และกรรมการหมู่บ้าน อพป. ร่วมกับ  พันโทธีรศักดิ์  วาสิกดิลก  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ( กกล.บูรพา ) ได้ติดต่อประสานงานและมอบให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย  จำกัด   ( ชุมชนอาสาพัฒนาพนักงานเครือซีเมนต์ไทย ) ทำการสิ่งก่อสร้าง คือ

  1. อาคารเรียนแบบมาตราฐาน    ขนาดกว้าง  8  เมตร   ยาว 19.20  เมตร   4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง
  2. อาคารโรงอาหาร (ไชยานุภาพ 28 )  ขนาดกว้าง  6    เมตร  ยาว  12 เมตร     จำนวน  1  หลัง
  3. ส้วม ( ป.พัน รอ. )  ขนาดกว้าง 3.5 เมตร   ยาว  7.10 เมตร  ส้วม  3 ที่นั่ง   และห้องปัสสาวะชาย  1  ที่

  สร้างแล้วเสร็จหรือเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2528

  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จัดทำพิธีมอบอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างพร้อมด้วยครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่กองทัพภาคที่ 1 โดยพลโท พิจิตร กุลละวณิชย์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 1  เป็นประธานในพิธีรับมอบและส่งมอบเปิดอาคารเรียนให้แก่  นายจำเนียร ชวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท  ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

                ในวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปีการศึกษา  2529  เปิดทำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา   ปีที่  1  - 3 โดยเป็นโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ( สาขาบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ )       มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 112 คน นักเรียนชาย   58 คน นักเรียนหญิง  54 คน  มีข้าราชการครูประจำการมาปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนจาก โรงเรียนแม่  2  คน  ครูอาสาสมัครช่วยสอน 1 คน ภารโรงอาสาสมัคร 1 คน  

               ปีการศึกษา  2530  คณะครู  นักเรียน  และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   มุงแฝก จำนวน 1 หลัง  1 ห้องเรียน   กว้าง 6 เมตร   ยาว 10.5 เมตร  เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ในการขยายชั้นเรียนจากชั้น ป. 1-4  มีจำนวนนักเรียน 155 คน  ชาย  71 คน   หญิง  84  คน มีข้าราชการครูประจำการมาปฏิบัติหน้าที่ทำการสอน 2  คน  ครูอาสาสมัครช่วยสอน 14  คน ภารโรงอาสาสมัคร  1  คน    

                  นอกจากนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่  1 รักษาพระองค์  กองพลทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ( กองกำลังบูรพา )  นำโดย  พ.ท.พงษ์ศิริ    เศวตเศรณี   พร้อมด้วยคณะครู   นักเรียน   ภารโรง   คณะกรรมการหมู่บ้านอพป. ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู มอบให้แก่โรงเรียน จำนวน 1 หลัง 2  ห้องนอน   1 ห้องน้ำ  1 ห้องครัว  รามมูลค่าทั้งสิ้น   71,253   บาท ( เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน ) ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  การศึกษา และอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 130,000  บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )  ในวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530 พลตรีศัลย์   ศรีเพ็ญ   ผบ.กกล. ให้เกียรติ  มาเป็นประธานส่งมอบสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักครู และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   คือนายวรศักดิ์  แก่นมีผล

                  อนึ่ง กองพันทหารปืนใหญ่ที่  1  รักษาพระองค์  ยังให้การสนับสนุนค่าตอบแทนแรงงานแก่     ครูอาสาช่วยสอน  และภารโรงโดยให้ข้าวสารเดือนละ  1  กระสอบ / คน

                  ปีการศึกษา  2531  คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอตาพระยา  ได้อนุมัติให้ขยายการศึกษาภาคบังคับ จากชั้นประถมศึกษาปีที่   1 - 5   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   184  คน  มีข้าราชการครูประจำการมาปฏิบัติหน้าที่ทำการสอน 3  คน  ครูอาสาช่วยสอน   3   คน     ภารโรงอาสาสมัคร  1 คน

                  ในปีการศึกษาเดียวกันนี้  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ได้บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูเพิ่มให้  2  อัตรา 

  ณ  วันที่ 11  มีนาคม   พ.ศ.  2531 คณะข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124   นำโดยพ.ต.ท. ไพโรจน์  จันทร์ดี  ผบ.ร้อย.ตชด.124  ข้าราชการครูร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอปพ.   พ่อค้า   ประชาชน   และข้าราชการทั่วไป  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี  เพื่อหาทุนทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  จำนวน  1  หลัง  2  ห้องเรียน  กว้าง 8.00  เมตร  ยาว  19.28  เมตร  ได้จตุปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 18,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) เพื่อจัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพียงแต่สร้างโครงอาคารไว้เท่านั้น  เนื่องจากทุนทรัพย์หมด

                  ต่อมาในปีการศึกษา   2532  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์และ ยู  เอ็น โบร ให้สนับสนุนข้าวสารเพื่อขายแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ   ชื่อว่า   " อาคารเรียนร่วมใจเพื่อเยาวชน "   พร้อมด้วยซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000บาท (สองแสนบาทถ้วน)  วันที่   9   สิงหาคม  พ.ศ.  2532 โดยมีพันเอกพนม   จีนะวิจารณะ  รองผบ.กกล.  บูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนให้  นายสงคราม  กอสุทธิธีระกุล  นายอำเภอตาพระยา  เป็นผู้  รับมอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา แก่บุตรหลานของราษฎร  ในเขตบริการสืบไป

                  ในปีการศึกษา  2532  นี้ คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอตาพระยา  มีมติในที่ประชุม ให้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 221 คน นักเรียนชาย 103   คน  นักเรียนหญิง   118   คน พร้อมด้วยนักการภารโรงอาสาสมัคร  1  คน 

                       ในวันที่  2  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ในคราวประชุมครั้งที่  1/ 2532 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนประถมเป็นโรงเรียนเอกเทศสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   จำนวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  ( สาขาบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ )  เป็นโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์  ตามประกาศสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา   เพิ่มเติมขึ้นในปีการศึกษา 2532   ประกาศ  ณ วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.   2532  

  โดยมี    นายวิจิตร์    บุนประสิตร์    ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  5  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์  ตามคำสั่งที่ 426/2532  ลงวันที่ 15  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาไว้ชั่วคราว

                ในปีงบประมาณ   2532  โรงเรียนได้จัดสรรที่ดิน   สิ่งก่อสร้าง   คือ   ส้วม   1  หลัง   แบบสปช. 601 / 26 มี 4 ที่นั่ง ขนาด  2.80   เมตร    ยาว 5.60  เมตร ราคาก่อสร้าง 50,000 บาท    ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

                  ในปีงบประมาณ   2533  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน  1   หลัง    แบบ   สปช.  105/29  2  ชั้น    6   ชั้นเรียน ราคาก่อสร้าง  1,338,000 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

                  ปีการศึกษา   2534    ได้ดำเนินการเปิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก  โดยใช้ห้องโถงบ้านพักครู ป. พัน 1 รอ.  เป็นห้องเรียนโดยมี  นางสาวอาภรณ์   เกิดสุข   เป็นครูประจำชั้น

   วันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ. 2534   ได้บรรจุแต่งตั้ง   นายวิจิตร์  บุนประสิตร์    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสะแกทึง   

  สปอ.ศรีมโหสถ  สปจ.ปราจีนบุรี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

  ปีงบประมาณ  2535 โรงเรียนได้รับการจัดสรรที่ดินสิ่งก่อสร้าง  1 รายการ  คือบ้านพักครู  1  หลัง   แบบ สปช 301/26 แบบเดี่ยว    2    ชั้น   2   ห้องนอน    ราคาก่อสร้าง    260,000  บาท   ( สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน )   และแบบ  ฝ. 30 พิเศษ   1  ชุด    ราคา 65,000   บาท ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

                ปีการศึกษา   2537   โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ระดับก่อนประถมศึกษา  คือ ชั้นเด็กเล็ก และชั้นอนุบาล   

   ปีงบประมาณ   2538  โรงเรียนได้รับการจัดสรรสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ   คือ

  1. ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช . 105/29  2 ห้อง    ราคา 140,000 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  2. ฝ. 30 พิเศษ       ราคา 70,000  บาท  ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน )
  3. ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  ราคา  67,000  บาท  ( หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

  ปีการศึกษา  2540  และปีงบประมาณ  2540 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  3   ห้อง   คือ

  1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ราคา    44,924    บาท    ( สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน )
  2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ราคา    39,952  บาท ( สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน )
  3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา     ราคา    44,434    บาท    ( สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน )   และ
  4. ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3 ขวบ

                สถานศึกษาแห่งนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และหลักสูตรประถมศึกษา 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  ปีการศึกษา 2547  เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปีการศึกษา 2548 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ครบทุกช่วงชั้น เข้าเรียนเวลา  08.30 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น. ทุกวัน  เว้นแต่ชั้นอนุบาล  เรียนตามตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 16:14:14 น.

โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550109 อีเมล์: bantod17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล วรคำ โทรศัพท์: 0871326410 อีเมล์: teerapoo17@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]