โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์  ได้กำหนด  พันธกิจของโรงเรียนดังนี้
                      1.   ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย โดยเน้นพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
                      2.   ฝึกฝนให้ผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยยึดหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น
                      3.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ควบคู่ศิลธรรม
                      4.  เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี และพัฒนาจิตใจ โดยมุ่งเน้นให้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                      5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
             เป้าหมายของโรงเรียน   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน  เน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนา  การเรียนรู้ ตามศักยภาพที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีวินัยดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรผสมผสาน ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สถานศึกษาร่วมกับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยดำรงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และ     เชื่อมโยงสู่สากล  นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี  ความสุข
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 16:14:14 น.

โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550109 อีเมล์: bantod17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล วรคำ โทรศัพท์: 0871326410 อีเมล์: teerapoo17@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]