โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •           วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำประชาธิปไตย  ก้าวไกลวิชาการ   สืบสานวัฒนธรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำกินหลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข
               ปรัชญาการจัดการศึกษา    “การ ศึกษาพัฒนาอนาคต  โรงเรียนบ้านทดฯ  พัฒนาคุณภาพ” โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองปรัชญาของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง    ความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น  พัฒนาทักษะการฟัง  พูด   อ่าน   เขียน  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม   จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 16:14:14 น.

โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550109 อีเมล์: bantod17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล วรคำ โทรศัพท์: 0871326410 อีเมล์: teerapoo17@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]