• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลทัพเสด็จ   อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว           มีเขตบริการ  2 หมู่บ้าน   คือ หมู่ที่ 2 บ้านแส์ง   หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ  อยู่ห่างจากอำเภ อตาพระยา  11  กิโลเมตร   ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านช่วยกันสละทรัพย์และแรงงานเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอน ครั้งแรก เมื่อวันที่  27  ตุลาคม พ.ศ. 2479 มีนักเรียนชาย  27  คน    หญิง  15  คน  มีนายสุวรรณ เจริญมาก ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ การเรียนการสอนครั้งแรกมีอุปสรรคมากเนื่องจากนักเรียนพูดภาษาไทยไม่ได้  พูดแต่ภาษาท้องถิ่น  ( ภาษาเขมร )และได้เปิดเป็นโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕9 ปัจจุบันนี้ นายประดิษฐ์   แดงหนองแปน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2  ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 215    คน

  • ระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ   7   กิโลเมตร
  • ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอตาพระยา   11   กิโลเมตร
  • ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   61   กิโลเมตร

  ที่ดินของโรงเรียน

            มีขนาดพื้นที่  37  ไร่  2  งาน  78  ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลทัพเสด็จ   อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

  การคมนาคม

            มีการคมนาคมไม่สะดวกมีรถประจำทางวิ่งวันละ   2  เที่ยว

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำสวนมันสำปะหลัง

  สาธารณูปโภค

  ระบบไฟฟ้า  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)  อยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                  อำเภอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว

  ระบบประปา   น้ำที่ใช้อุปโภค  บริโภค  ใช้น้ำประปาหมู่บ้านและจากกรมทรัพย์น้ำบาดาล จังหวัดระยอง มาเจาะน้ำบาดาล

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]