• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาโรงเรียน

  2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี

  4.จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  5.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  6.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จัก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

  7. มุ่งส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการสอนอย่างหลากหลาย และนำวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

  8.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและตรงต่อความต้องการ

  9. จัดบริการเด็กเข้าเรียนทั้งสัญชาติไทยและต่างสัญชาติ

  10.จัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบครบวงจรบรรลุเป้าหมายการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]