• โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)ปีการศึกษา๒๕๖๓    ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

       นายประดิษฐ์  แดงหนองแปน

   

  ฝ่ายบริหารบุคคล

  ฝ่ายบริหารวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงบประมาณ

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายพัฒนานักเรียน

   

  นายสง่า  อินทร์กลาง

  นางสาวณัฐวิภา  สุราฤทธิ์

  นางปัจฉา  หวลประไพ

  นางรวิตา  อินทร์กลาง

  นายสรายุทธ์  สลับเพชร

   

   

   

   

   

   

   

  ๑. งานสำนักงาน

  ๑. งานสำนักงาน

  ๑. งานสำนักงาน

  ๑. งานสำนักงาน

  ๑. งานสำนักงาน

   

  ๒. งานบุคคล

  ๒. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ๒. งานด้านการเงินและบัญชี

  ๒. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

  ๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย

   

  ๓. งานธุรการ

  ๓. งานแผนงานวิชาการ

  ๓. งานพัสดุและสินทรัพย์

  ๓. งานอาคารสถานที่ฯ

  ๓. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธร

   

  ๔. งานหลักสูตร/การจัดการเรียน

   

  ๔. งานพัฒนาบุคลากร

  ๔. งานแผนและตรวจสอบภายใน

  ๔. งานประชาสัมพันธ์

  ๔. งานกิจการนักเรียน

   

  การสอน

   

  ๕. งานปฏิคม

  ๕. งานควบคุมภายในและ

  ๕. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

  ๕. งานป้องกันยาเสพติดและเอดส

   

  ๕. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

   

  ๖. งานชุมชนและงานสมาคม

  ตรวจสอบภายใน

  ๖. งานสหกรณ์ร้านค้า

  ๖. งานสารวัตรนักเรียน

   

  ๖. งานทะเบียนนักเรียน/งานวัดผลฯ

   

  ๗. งานคณะกรรมการสถานศึกษา

  ๗. งานห้องเรียนอัจฉริยะฯ

  ๖. งานสาระสนเทศ

  ๗. งานโสตทัศนศึกษา

  ๗. งานสวัสดิการนักเรียน

   

  ๘. งานประกันคุณภาพการศึกษา

  ๘. งานแหล่งการเรียนรู้และ

  ๗. งานส่งเสริมการประกอบอาชีพ

  ๘. งานการสาธารณูปโภค

  ๘. งานเครือข่ายผู้ปกครอง

   

  ๙. งานโครงการพิเศษ

  ทัศนศึกษา

  อิสระ(สอร.)

  ๙. งานหัวหน้าโภชนาการ

  ๙. งานนักศึกษาวิชาทหาร

   

  ๑๐. งานสารสนเทศฝ่าย

  ๙. งานนิเทศภายใน

  ๘. งานยานพาหนะ

  ๑๐. งานลูกจ้างประจ า/

  ๑๐. งานประเมินผลฝ่าย

   

  ๑๐. งานแนะแนวการศึกษา

   

  ๑๑. งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

  ๙. งานเวรยาม

  ลูกจ้างชั่วคราว

   

   

  ๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

   

  ๑๒. งานประเมินผลฝ่าย

  ๑๐. งานธนาคารโรงเรียน

  ๑๑. งานประเมินผลฝ่าย

   

   

  ๑๒. งานห้องสมุด

   

   

   

  ๑๑. งานประเมินผลฝ่าย

   

   

   

   

  ๑๓. งานส่งเสริมการผลิตสื่อ

   

   

   

   

  ๑๔. งานวิจัยในชั้นเรียน/O-NET

   

   

   

   

   

  ๑๕. งานตรวจสอบติดตาม

   

   

   

   

   

  ข้อมูลนักเรียน

   

   

   

   

   

  ๑๖. งานรับนักเรียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]