• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)

           1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีคุณภาพ  อันหมายถึง  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง    เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิต  ได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล

           2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพเป็นโรงเรียน ยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง   เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ  และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และปรับประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์ ทันต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

           4. ผู้บริหาร ครู ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันต่อวิชาชีพอย่างแน่นแฟ้น

           5 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป

  ภารกิจ

  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาฟรีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาที่หลากหลายให้ได้มาตรฐาน

  2. ประสานภาคีเครือข่าย

  3. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์               

        1. นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร

       2. นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม

       3. รักการออกกำลังกาย   ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพกาย – ใจดี

       4. นักเรียนใฝ่รู้   ใฝ่เรียน   แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

       5. รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย – วัฒนธรรมท้องถิ่น

       6. นักเรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  คำขวัญของโรงเรียน     “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

  อัตลักษณ์:                “มารยาทดี มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

  เอกลักษณ์ :              “ศูนย์การเรียนรู้ เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงภาคีเครือข่าย”

  สีประจำโรงเรียน   :   สีแดง – ขาว

  กลยุทธ์ระดับโรงเรียน

  1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียน

  2.พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ                            

  3.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และบูรณาการ

  4.พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

  5.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทย รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]