โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นให้ผู้เรียน
    มีทักษะพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม แต่งกายสะอาด
    เรียบร้อย เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬา แะสามารถดำรงตนในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:10:59 น.

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243515 อีเมล์: petcharat.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน อินตา โทรศัพท์: 0992329941 อีเมล์: assawin2351@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]