โรงเรียนบ้านโคกทหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยเน้นนักเรียน

  เป็นสำคัญ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และประชาธิปไตย
  2. จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และเพื่อต่อต้านยาเสพติด
  3. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น  อาหารกลางวัน  

  อาหารเสริม (นม)   กิจกรรมกีฬา   กิจกรรมงานอนามัย

  1. จัดกิจกรรมสอนดนตรีไทยและเพลงไทยในเวลาและนอกเวลาเรียน

   

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามศักยภาพ
  2. นักเรียนได้เรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน   พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตแระจำวัน
  3. นักเรียนจะเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม   และมีความเป็นประชาธิปไตย
  4. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  5. นักเรียนรักการเล่นดนตรีไทยและร้องเพลงไทยได้

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-27 19:37:47 น.

โรงเรียนบ้านโคกทหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550023 อีเมล์: bankoktahan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ สุดทองมล โทรศัพท์: 0849450909 อีเมล์: s_wan2010@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]