โรงเรียนบ้านทัพไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ข้อมูลทั่วไป          

  1.1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านทัพไทย   ตั้งอยู่เลขที่  191   หมู่  1  ตำบลทัพไทย         อำเภอตาพระยา  จังหวัด สระแก้ว    รหัสไปรษณีย์   21780 โทรศัพท์    -   โทรสาร   - 

  email   Kasem_pra@hotmail.co.th   website   http://www.bantapthai.org/.   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  ๒

  1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  1

  1.3   มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทัพไทย หมู่ 1 และบ้านโคกตาด้วง หมู่ 2

  2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

      2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายเกษม  ประสงค์ทรัพย์

      2.3  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  

  ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้านทัพไทย

  โรงเรียนบ้านทัพไทย  ได้เริ่มตั้งโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่  12 มิถุนายน  พ.ศ.  2476  ชื่อว่า โรงเรียนบ้านสันลอจังงัน  อยู่ในความควบคุมดูแลของอำเภอและเจ้าพนักงานที่มาทำการโรงเรียนแห่งนี้ คือ  นายบุญสม  เย็นประสพ  มาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนแห่งนี้

  โรงเรียนประถมศึกษาแห่งนี้  ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน  หลังคามุงด้วยหญ้า  พื้นกระดาน  ไม่มีฝา  ขนาดกว้าง  8.20  เมตร    ยาว 11.50 เมตร  อยู่ในหมู่บ้านสันลอจังงัน    ตำบลตาพระยา   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี  เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4

  ปี  พ.ศ. 2500  นายวอน  ดีจรัส  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. 2512  นายอำนวย  กระจ่างมล  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. 2517  นายสุพรรณ  ชมกิจ  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. 2518  นายวิชัย  ดีจรัส  ได้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. 2520  ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบทำให้หมู่บ้านสันลอจังงันแตก  ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้อพยพชาวบ้านและเด็กไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพบ้านโคกเพร็กรวมทั้งข้าราชการครูด้วย

  ผู้บริหารและข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในโรงเรียนปัจจุบัน (ปีการศึกษา255๕) มีครูชาย  ๓  คน   ครูหญิง  ๔  คน พนักงานราชการหญิง  1  คน  ครูอัตราจ้างรายเดือนชาย  1  คน 

  ครูธุรการหญิง  1  คน ลูกจ้างประจำชาย  1 คน  ผู้บริหารโรงเรียน  คือ  นายเกษม ประสงค์ทรัพย์   ตำแหน่งปัจจุบัน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพไทย  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2553

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทัพไทย  มีพื้นที่  12 ไร่  1 งาน  28  ตารางวา  มีอาคารเรียน  4  หลัง   16 ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง  ส้วม  4  หลัง  20 ที่  โรงครัว  1  หลัง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง  ห้องสื่อการเรียนการสอน  1  ห้อง  โรงจอดรถจักรยาน  1  หลัง  เล้าไก่บนบ่อปลา  1  หลัง  ประปาในโรงเรียน   1  ชุด  เรือนเพาะชำ  1 หลัง    สนามเด็กเล่น  1  สนาม    ลานกีฬาอเนกประสงค์  2 สนาม     ห้องสมุด  1   ห้อง   ห้องกิจการสหกรณ์  1  ห้อง  ถังเก็บน้ำฝน ฝ. 30  พิเศษ  4 ชุด  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1 ห้อง  มีจำนวนนักเรียนชาย  96  คน  นักเรียนหญิง  80  คน รวมทั้งสิ้น 176  คน (10  พ.ย. 2554)   จำนวนห้องเรียน  8 ห้องเรียน

   

  5.  สภาพชุมชนโดยรวม

  5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน  แต่ก็ไม่ถึงกับ เป็นชุมชนแออัด  มี  2  หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน  มีประชากรประมาณ  1,300คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดหนองไทยชลอ   สถานีตำรวจภูธรตำบลทัพไทย  สถานีอนามัยบ้านทัพไทย  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม    (ทำนา) เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสมกับการทำนา  แต่ก็ต้องรอน้ำจากธรรมชาติ  (น้ำฝน)  จึงทำให้ไม่ค่อยได้ผลเต็มที่ จึงทำให้ส่วนมากมีฐานะยากจน  ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  พิธี “แซนโดนตา”

  5.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4   ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ)   98  นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ) 100 

  ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว  ต่อปี  12,000   บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 

   

  5.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

  โอกาส

  ของโรงเรียนบ้านทัพไทยมีชุมชนล้อมรอบ  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่หน่วยงานทหารได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน มีการอบรมพัฒนาตนเอง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในส่วนหนึ่งและมีหน่วยงานหลายส่วน เช่น หน่วยงานตำรวจ  สาธารณสุข  มูลนิธิ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ  ไปให้การช่วยเหลือ สนับสนุน งบประมาณอาคารสถานที่ ปัจจัยอื่น ๆ  เป็นประจำ โดยเฉพาะ สนับสนุนด้านทุนการศึกษา วัสดุการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี ตามสภาพของท้องถิ่น  มีแหล่งเรียนรู้อยู่รอบ ๆ พื้นที่  เช่น  วัด ป่าสงวน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จักรสาน ฯลฯ

  ข้อจำกัด

  ผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ผลผลิตเสียหาย  รายได้ตกต่ำจึงต้องออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพนอกพื้นที่  ทอดทิ้งให้เด็กในความรับผิดชอบอาศัยปู่ ย่า ตา ยาย ผู้สูงอายุรับภาระ เลี้ยงดูแทน เป็นสาเหตุให้ เด็กขาดการเอาใจใส่ดูแล ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนตกต่ำ  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดำรงชีพ การพัฒนาการศึกษายากยิ่ง  เสี่ยงต่อภัยทางสังคม เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์

  5.4 สภาพทางภูมิศาสตร์  สภาพชุมชนโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบทพื้นที่เป็นทุ่งนาและที่ราบเชิงเขา  และมีป่าละเมาะกระจายทั่วไป ภูมิอากาศในฤดูร้อนจะร้อนและแห้งแล้ง  ในฤดูหนาวจะหนาวจัด  พื้นที่ห่างชายแดนประเทศกัมพูชา  ระยะทาง  4  กิโลเมตร

  5.5 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีอาชีพด้านการเกษตรและรับจ้างทั่วไป เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่พื้นฐานทางการศึกษาต่ำ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ จึงไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพอย่างอื่นได้                                                                                                          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:17:56 น.

โรงเรียนบ้านทัพไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550106 อีเมล์: bantapthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิศักดิ์ บุญราช โทรศัพท์: 0856799773 อีเมล์: Sitthisak.mc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]