โรงเรียนบ้านทัพไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาที่หลากหลายและต่อเนื่อง
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ดำรงตนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. สนับสนุนให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  และร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:17:56 น.

โรงเรียนบ้านทัพไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550106 อีเมล์: bantapthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิศักดิ์ บุญราช โทรศัพท์: 0856799773 อีเมล์: Sitthisak.mc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]