• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์กำหนด

  2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์

  เป้าหมาย

   

                      1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็น

                      2. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1

                      3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
                      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

     5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:49:25 น.

โรงเรียนทับทิมสยาม03 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243207 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ แก้วปักษา โทรศัพท์: 0971967706 อีเมล์: sirirach84@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]