โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

         ๑.    จัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

          ๒.   น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิ

  ปัญญาท้องถิ่น

          ๓.   จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

          ๔.   พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  เข้าใจวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย

          ๕.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี

          ๖.    ส่งเสริมสนับสนุนให้เรียน รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์

               ๑.  ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  มีคุณธรรม  นำความรู้  สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาประยุกต์ใช้

               ๒. ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยเข้าใจวิถีตามระบอบประชาธิปไตย

               ๓. บุคลากรและผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี

               ๔. ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และดูแลสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banmaitahanbok@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนตรนาภา เปรมสังข์ โทรศัพท์: 0991627233 อีเมล์: natnapa.tai2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]