• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์
  5. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  6. สร้างและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เต็มรูปแบบ
  7. ส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์  โดดเด่น  เน้นความภาคภูมิใจ
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจ้ดการศึกษาของสถานศึกษา
  9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปในศตวรรษที่21

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม
  3. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่า
  5. นักเรียนมีความตระหนักและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รักและภูมิใจในท้องถิ่น

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 15:55:32 น.

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243252 อีเมล์: Khaopromsuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพเราะ นวนแก้ว โทรศัพท์: 0817811029 อีเมล์: khaopromsuwan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]