• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

              ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นักเรียนมีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต          มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถและมาตรฐานการเรียนรู้ทุกสาระ สู่สังคมอย่างมีความสุข  

  ปรัชญา

  ปญฺญา นรานํ รตฺนํ

  ปัญญาเป็นรัตนของเหล่านรชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 15:55:32 น.

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243252 อีเมล์: Khaopromsuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพเราะ นวนแก้ว โทรศัพท์: 0817811029 อีเมล์: khaopromsuwan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]