โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเสริมสร้างสุนทรีภาพให้กับผู้เรียน
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกิจกรรมทางศาสนา การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการทำงาน
  4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความก้าวหน้าตามศักยภาพเพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิดและความสามารถเต็มศักยภาพ
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  7. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาและส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมคิด ปฏิบัติและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
  9. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา
  10. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรปห่งการเรียนรู้ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
  11. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  12. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-07 12:25:46 น.

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนิษฐา เครือแก้ว โทรศัพท์: 0929092782 อีเมล์: kanittha.nk1994@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]