โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

  ๑.  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเป็นและมีทักษะในการสื่อสาร

  ๒.      พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

  ๓.      ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย  จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

  ๔.      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๕.      ส่งเสริมนักเรียนระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  อย่างเต็มตามศักยภาพ

  ๖.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เป้าประสงค์

                         ๑.    ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม

                                 มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ประหยัด  อดออม  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                         ๒.   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนา  
                                สิ่งแวดล้อม

                        ๓.    ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                               และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                        ๔.   ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

                              มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

                       ๕.   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

                        ๖.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

                             อย่างต่อเนื่อง

   

                        ๗.  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
                        ๘.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:48:28 น.

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037363143 อีเมล์: krukiku88@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ โทรศัพท์: 0988838444 อีเมล์: krubonarak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]