• ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก   ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ห่างจากอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ประมาณ  ๒๓ กิโลเมตร และอยู่ไกลจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ระยะทางประมาณ  ๔๕ กิโลเมตรมีเขตบริการ  ได้แก่  หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว

                  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ. ศ. ๒๕๑๘ บนที่ดินที่ราชพัสดุ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น  ๒๕ไร่   ๑๗  ตารางวา  ปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย อาคารเรียนแบบ  ป. ๑ข จำนวน  ๓ห้องเรียน  ๑ หลัง  อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  จำนวน ๓ ห้องเรียน ๒หลัง ส้วมนอกอาคารเรียน ๒หลัง ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓  บ้านพักครู  ๓  หลัง สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอลเรือนเพาะชำโรงอาหาร  สวนป่า สวนไม้ผล    และระบบประปาภายในโรงเรียน

                  ลักษณะของชุมชนโดยรอบโรงเรียนเขตบริการส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้าง อยู่ในเขตบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน   จำนวนนักเรียนร้อยละ ๙๖เป็นเด็กในเขตบริการ  ประชากรของชุมนับถือศาสนาพุทธ   มีสภาพความเป็นอยู่ตามแบบวิถีไทยชนบท  ความเป็นอยู่แบบญาติพี่น้อง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี

                   โรงเรียนบ้านโนนผาสุก   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดการศึกษาตามภารกิจของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบาย  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  โรงเรียนยึดแผนกลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามระบบราชการเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน  ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและตามความจำเป็นรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กร มูลนิธิรวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

                  ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑-๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ มีครู ๗ คนและลูกจ้างประจำ ๑ คนโดยมี นายบัญชา  ฮาดทักษ์วงศ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  คำขวัญโรงเรียน “วิชาการก้าวหน้า  กีฬาก้าวไกล  คุณธรรมนำใจ”สีประจำโรงเรียน  “ฟ้า  - ม่วง”อักษรย่อของโรงเรียน  “ผ.ส.”ปรัชญาของโรงเรียน“สติมโตสทาภฺททํ”  หมายถึง   “คนผู้มีสติ    มีความเจริญทุกเมื่อ”

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-02 09:29:07 น.

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]